1. Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου abh-medicalgroup.com είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση των όρων χρήσης, που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των κάθε είδους κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, καθώς και κάθε είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο www.abh-medicalgroup.com, τα δικαιώματα των οποίων έχει η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.abh-medicalgroup.com. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης των υπηρεσιών του www.abh-medicalgroup.com, σημαίνει σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

2. Ανήλικοι χρήστες

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.abh-medicalgroup.com απευθύνεται σε ενήλικες. Επισκέπτες / χρήστες του Δικτυακού Τόπου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε μην συνεχίσετε τη χρήση.

3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – απαγόρευση αναπαραγωγής και χρήσης του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου www.abh-medicalgroup.com

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ολόκληρο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου www.abh-medicalgroup.com, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, κειμένων, εικόνων, κάθε είδους γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, των εκάστοτε υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και γενικά καθενός χωριστά και όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω ρητώς αναφερομένων ή άλλου, που αποτελεί περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.abh-medicalgroup.com, δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων και κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ουδεμία άδεια μπορεί να παρέξει η ιδιοκτήτης του abh-medicalgroup.com, η δε χρήση τους μπορεί να γίνει μόνον ύστερα από σχετική άδεια των ιδιοκτητών.

4. Ευθύνες επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.abh-medicalgroup.com αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από μη ορθή ή αθέμιτη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που προκληθεί από τη χρήση οποιοδήποτε πρόβλημα ο επισκέπτης οφείλει να καλέσει αμέσως στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

5. Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο www.abh-medicalgroup.com, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτύου, στις οποίες προβαίνει με δική του ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, αλλά και κάθε είδους υπηρεσία παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ρητώς ή σιωπηρώς ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η www.abh-medicalgroup.com αρνείται κάθε είδους εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, και εκείνων, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ούτε κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο www.abh-medicalgroup.com και το περιεχόμενο του, εξαιτίας και του πολύ μεγάλου όγκου των πληροφοριών, δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών/χρηστών.

Επίσης η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον Δικτυακό Τόπο abh-medicalgroup.com, δεν εγγυώνται ότι ο Δικτυακός Τόπος .abh-medicalgroup.com ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα για την οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) ή οι servers στους οποίους αποθηκεύονται τα κάθε είδους στοιχεία και πληροφορίες, και μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα.

Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο abh-medicalgroup.com, δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, εξυπηρετήσεων ή τυχόν επανορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης του Δικτυακού Τόπου.

Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο abh-medicalgroup.com, αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του κάθε είδους περιεχομένου του, χωρίς, όμως, να εγγυώνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου των πληροφοριών, καθώς και εξαιτίας της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες/ χρήστες του Δικτυακού Τόπου abh-medicalgroup.com, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση.

6. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλες ιστοσελίδες (web sites)

Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο abh-medicalgroup.com, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή ενεργών διαφημιστικών καταχωρήσεων (διαφημιστικών banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων ιστοσελίδων (web sites), οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο abh-medicalgroup.com, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (web sites) και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), τα οποία ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων του abh-medicalgroup.com λαμβάνει με την εγγραφή και καταχώρησή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές, χωρίς ειδική αιτιολογία ή ειδοποίηση του παραλήπτη.

Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/ χρήστες μέσω της παρεχόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

8. Συνομιλίες και χώροι δημόσιου διαλόγου

Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com μπορεί να διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες/ χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, χρηστών ηθών και ευπρέπειας και να απέχουν από κάθε είδους παράνομη, ανήθικη ή προσβλητική διατύπωση και την εν γένει προσβολή προσωπικότητας φυσικών ή νομικών προσώπων. Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των επισκεπτών/ χρηστών. Οι επισκέπτες/ χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/ χρήστη από τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων ή αν κρίνει ότι αυτό απαιτείται για λόγους ηθικής ή ασφάλειας του Δικτύου.

Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com αναπτύσσει δικούς του χώρους δημοσίου διαλόγου παρέχοντας στους επισκέπτες/ χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζήτηση θεμάτων αναφορικά με το αντικείμενο της εταιρείας και του δικτυακού τόπου abh-medicalgroup.com με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες/ χρήστες του Δικτύου οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις ή διατυπώσεις που ενδέχεται να προσβάλλουν την προσωπικότητα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Ο Δικτυακός Τόπος abh-medicalgroup.com σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των συμμετεχόντων στο διάλογο.

9. Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου abh-medicalgroup.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του abh-medicalgroup.com. Σε κάθε περίπτωση το abh-medicalgroup.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/ χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς, φορολογικούς και ενημέρωσης.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη σχετική νομοθεσία.

Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις εγγράφως γνωστοποιηθεί η ηλικία του επισκέπτη/ χρήστη.

Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.abh-medicalgroup.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και, ακόμη και αν δεν αφαιρείται από το παρόν, σε καμία περίπτωση όμως δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή